Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /storage/content/33/108333/richardlifestyle.se/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Hyreskontrakt för Surfutrustning

Under nedan angiven tidsperiod hyr hyrestagaren följande utrustning från Richard Lifestyle, org nr 8702255558.

Utrustning

Serienummer

Ev tidigare skador

Anmärkningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total kostnad:                                   Hyrestid:

 

________________________________

________________________________

Namnteckning hyresman

Namnteckning uthyrare

________________________________

________________________________

Namnförtydligande hyresman

Namnförtydligande uthyrare

________________________________

________________________________

Ort och datum

Ort och datum

Nedanstående villkor godkännes i och med underskrift av detta avtal. Samtliga sidor skall undertecknas.

Hyresvillkor    

PRISER

Samtliga angivna priser på våra uthyrningssidor, bokningsbekräftelser, kontrakt m.m. är pris per dygn, om inte annat anges, och är inklusive 25% moms. Om produkten/erna är bokad/e för flera dygn anges det totala priset.

§1. ÄGARE

Utrustningen tillhör Uthyraren. Hyresmannen får därför ej låna ut, sälja, pantsätta, uthyra, överlåta eller medföra utrustningen utomlands utan skriftligt medgivande från Richard Lifestyle. Sker något av ovan så har Richard Lifestyle rätt att debitera enligt gällande taxa. Överträdelse kommer omgående att polisanmälas. I händelse av rättslig åtgärd mot hyresman som kan påverka Richard Lifestyle skall detta omgående meddelas Richard Lifestyle. Richard Lifestyle är berättigat att med skälig varsel få tillträde till utrustningen för service eller återtagande av denna.

§2. HYRA

Hyra utgår från och med den tid utrustningen lämnas ut från Richard Lifestyle till och med den tid utrustningen återlämnas. Hyra debiteras hyresmannen per påbörjat kalenderdygn. Hyran skall alltid erläggas vid avhämtning om inte särskilt avtal träffas härom. Betalning sker via förskottsfaktura eller kontant.

§3. SKADA

Hyresmannen godkänner utrustningens skick och att eventuella befintliga skador finns dokumenterade enligt Bilaga 1. Hyresmannen ansvarar under hela hyrestiden för skador på utrustningen som uppkommer vid transport eller genom brand, skadegörelse, vanvård eller felhantering utförd av annan än av Richard Lifestyle auktoriserad person. Hyresmannen ansvarar vidare för skada på annan person eller sakskada som den hyrda utrustningen orsakar under hyrestiden.

Richard Lifestyle har rätt att debitera hyresmannen för alla reparationer för skador som uppkommer på utrustningen enligt ovan som krävs för att återställa utrustning till ursprungligt skick. Skulle skadan inte gå att reparera till skälig kostnad har Richard Lifestyle rätt att debitera hyresmannen det faktiska varuvärdet. Hyresmannen äger ej rätt att göra ingrepp eller reparationer på utrustningen.

§4. DRIFTSAVBROTT

Richard Lifestyle ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts i §3. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till Richard Lifestyle. Richard Lifestyle skall därmed antingen skyndsamt reparera utrustningen eller ersätta den med annan av likvärdig typ och modell som för tillfället finns tillgänglig. För sådan ersättningsutrustning gäller vad som stadgats i detta avtal. Avdrag på hyreskostnad utgår endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig. Richard Lifestyle fritar sig från ansvar för olägenheter eller kostnader som kan uppstå för hyresmannen p.g.a. materialfel på utrustningen eller omständigheter som Richard Lifestyle ej råder över. Är utrustningen ej komplett eller funktionsduglig åligger det hyresmannen att meddela detta omgående. Återbetalning av hyressumman sker ej om inte Richard Lifestyle har getts tillfälle att åtgärda uppstådda problem.

§5. STÖLD

Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig. Hyresmannen förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt under det att den används samt att förvara den i låst utrymme, helst larmat utrymme, när den ej är i bruk. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta Richard Lifestyle om det inträffade. Vid förlust av

hyresutrustning kommer det faktiska varuvärdet att debiteras hyresmannen.

§6. ÅTERLÄMNING

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Utrustning skall vara rengjord från ev. sand och smuts samt torkad efter bästa förmåga. Om kunden är i dröjsmål med återlämnandet av utrustningen och det ej beror på Richard Lifestyle, och om inget annat är överenskommet, debiteras extra dygnshyra för varje påbörjat dygn med gällande taxa motsvarande det hyrespris som gäller vid hyran.

Bilaga 1:

 

Eventuella befintliga skador markeras på figurerna nedan: